Regulamin Bonów Upominkowych

Poniżej przedstawiamy Ci jako Kupującemu regulamin bonów upominkowych w prowadzonym przez nas sklepie Trzpiotka znajdującym pod adresem internetowym https://trzpiotka.com/. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z bonów upominkowych.

Przypominamy, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą bonów upominkowych jest Paulina Bohdanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRZPIOTKA Paulina Bohdanowicz”, Górna 18, 05-805 Kanie, NIP: 5342382533.

Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielimy Ci mailowo pod adresem shop@trzpiotka.com .

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

W SKLEPIE INTERNETOWYM TRZPIOTKA

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • Bon Upominkowy – stanowiący własność Wystawcy, drukowany i wydany przez Wystawcę Kupującemu lub innej osobie na okaziciela bon w formie zmaterializowanej (drukowany), umożliwiający Kupującemu dokonywanie zakupów w Sklepie do wysokości wartości określonej w treści Bonu Upominkowego i w okresie jego ważności, który wynosi 3 miesiące od daty wystawienia,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zakupiła lub zamierza zakupić Bon Upominkowy od Wystawcy,
 • Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Wystawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://trzpiotka.com/pl/i/REGULAMIN-BONOW-UPOMINKOWYCH/33
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://trzpiotka.com/ ,
 • Wystawca Paulina Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRZPIOTKA Paulina Bohdanowicz”, Górna 18, 05-805 Kanie, NIP: 5342382533.

§ 2

Ogólne warunki wydawania Bonów Upominkowych

 • Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie Bony Upominkowe, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu Upominkowego.
 • Bon Upominkowy może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie.
 • Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Bonu Upominkowego. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu Upominkowego Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.
 • Okres ważności Bonu Upominkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Okres ważności Bonu Upominkowego jest każdorazowo określony w treści wydawanego Kupującemu Bonu Upominkowego. Bon Upominkowy niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Bonu Upominkowego nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.
 • Bony Upominkowe mogą być ze sobą łączone.
 • Bon Upominkowy Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.
 • Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Bonów Upominkowych.

§ 3

Realizacja Bonów Upominkowych

 • Kwoty Bonów Upominkowych są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 • Kwota wskazana na Bonie Upominkowym nie uwzględnia kosztów dostawy Bonu Upominkowego do Kupującego, o których to kosztach Kupujący zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 • Bon Upominkowy stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Bonu Upominkowego, chyba że Bon Upominkowy został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.
 • Realizacja Bonu Upominkowego następuje poprzez wpisanie kodu rabatowego, znajdującego się na bonie upominkowym, w miejcu do tego przeznaczonym na ekranie z podsumowaniem zamówienia.
 • W przypadku realizacji Bonu Upominkowego wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Bonu Upominkowego. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu Upominkowego Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży.

§ 4

Reklamacje

 • Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Bonów Upominkowych winny być zgłaszane Wystawcy na adres e-mail shop@trzpiotka.com .
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 

 • Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 5

Odstąpienie od umowy sprzedaży Bonu Upominkowego

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Konsumentowi dokonującemu zakupu Bonu Upominkowego w Sklepie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Bonu Upominkowego w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego na stronie internetowej Sklepu, lecz nie jest to konieczne.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Bon Upominkowy Wystawcy lub przekazać Bon Upominkowy osobie upoważnionej przez Wystawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wystawca zaproponował, że sam odbierze Bon Upominkowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Bonu Upominkowego przed jego upływem.
 • Wystawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Bonu Upominkowego. Wystawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wystawca nie zaproponował, że sam odbierze Bon Upominkowy od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Bonu Upominkowego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Bonu Upominkowego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wystawcę, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Bonu Upominkowego.

§ 6

Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonów Upominkowych

 • Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Bonów Upominkowych znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://trzpiotka.com/pl/i/REGULAMIN-SKLEPU/3 , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu Bonu Upominkowego, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą w Sklepie kwotę w formie innego Bonu Upominkowego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Bonu Upominkowego zrealizowanej\go na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies reguluje Polityka Prywatności i Plików Cookies znajdująca się pod adresem internetowym https://trzpiotka.com/pl/i/POLITYKA-PRYWATNOSCI/11 .

§ 8

Postanowienia końcowe

 • Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie *.pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 • Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia posiadaczy Bonów Upominkowych, które zostały już wystawione i wydane Kupującym.
 • Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2020 .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony


Zostań  z nami w kontakcie i odbierz 30 pln na zakupy!

Zniżka dotyczy wszystkich produktów o wartości koszyka powyżej 200pln. 

.
Sklep internetowy Shoper Premium